Krížová cesta

Krížová cesta za rodiny

Krížová cesta za rodiny

Úvodná modlitba

Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej vlasti a osobitným sposobom naše rodiny našich blízkych.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, stojíš pred súdom, na mieste vyhradenom pre odsúdených, a prijímaš rozsudok smrti. Pri tomto zastavení myslíme na rodiny, ktoré prešli cez súdne siene a počuli rozsudok o rozvode. Často hľadajúc ľahšiu životnú cestu poutovali na civilný súd. Krížovou cestou došli až na súd, netušiac, že potom, keď odtiaľ výjdu, začne sa pre nich ešte ťažšia cesta. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sa na tejto ceste rozvodového konania, napriek tomu, že často vedie ďaleko od teba, skor alebo neskor všetci s tebou ako Vykupiteľom.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vykupiteľ náš, vystieraš svoje ruky k drevu kríža. Túžime ťa prosiť o požehnanie pre šťastné rodiny, ktoré pochopili, že treba prijať kríž a niesť ho spoločne. Požehnaj všetkých, ktorí odhalili, že aj najťažší kríž treba prijať ochotne, dobrovoľne a s odvahou. Pane, prosíme ťa, daj, aby manželia vytrvali v nesení svojho kríža v spojení s tebou až do stretnutia s tebou na prahu večnosti tak, ako to sľubovali, keď si vysluhovali sviatosť manželstva.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, vstávaš po prvom páde. Prosíme ťa o zvláštne požehnanie pre mladé rodiny, ktoré robia prvé kroky na ceste realizácie manželského povolania a prežívajú prvú krízu. Trápia sa, lebo im chýba byt, boria sa s neschopnosťou milovať a prijať svokrovcov, s finančnými ťažkosťami, s nedostatkom zhody svojich pováh, učia sa nasmerovať svoje kroky k tebe, Pane, i k sebe navzájom. Pane podrž ich a pozdvihni, pomož im, aby ich ťažkosti, ktoré prežívajú, nerozdeľovali, ale spájali.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Dobré matky sú oporou rodiny. Práve ony dokážu vo veľmi ťažkých chvíľach zachovať pokoj. Silu hľadajú jedine v Bohu, tak ako to na krížovej ceste robila tvoja Matka, Pane. Pane, Ježišu, ďakujeme ti zvlášť za naše matky. Prosíme ťa daj, aby každá matka bola dobrou matkou.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šimon, otec Alexandra a Rúfa… Pane Ježišu, hľadíme na teba, ako prijímaš pomoc z rúk dobrého otca Šimona, ktorý sa po práci ponáhľa k svojej rodine. Prosíme ťa, daj, aby otcovia dokázali voviesť svoje deti do sveta dobra. Nech im otvoria oči, aby videli silu zla a jeh metódy jestvujúce vo svete. Zvlášť ti ďakujeme za našich otcov. Daj, aby každý otec bol dobrým otcom.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Musela mať dobrých a múdrych rodičov, ktorí z nej vychovali odvážnu dcéru. Pane, obdivujeme Veroniku a prosíme ťa, aby kresťanské rodiny boli školou výchovy k múdrej odvahe. Tak veľmi dnes potrebujeme kresťanov, ktorí sú múdro odvážni. Naplň srdcia rodičov odvahou pri obrane veľkých morálnych a náboženských hodnot. Nech oni sami aj ich deti dokážu utierať znetvorenú tvár dnešného človeka.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, znova padáš na zem. Prijmi naše prosby za rodiny, ktoré ležia v prachu zeme pre alkoholizmus otca alebo matky. Je to bolestný pád a je ťažké z neho povstať. Zachráň, Pane, deti z rúk opitej matky alebo otca. Zachráň ženy z rúk opitého manžela. Zachráň rodičov z rúk opitých synov a dcér. Zachráň každého, kto v dome alkoholika trpí, hoci on sám nepije. Vo svojom milosrdenstve uzdrav tých, ktorí ležia na zami, pretože ich zvalil démon alkoholizmu. Zachráň ich, Pane!

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

„Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Sú hodnoty, ktoré od chvíle, keď podľahli ničeniu, možu byť očistené len slzami opravdivej ľútosti. K týmto hodnotám patrí materinská láska, láska manželská, láska detí k rodičom. Ak boli tieto hodnoty zničené, krása a harmónia sa nevráti bez sĺz skutočnej ľútosti. Nauč nás, Pane, pomocou sĺz opravdivej ľútosti napraviť omyly, ktorých sme sa dopustili v našom živote.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, pri tvojom treťom páde ťa chceme odprosiť za stratu náboženského života v našich rodinách, za každú ľahostajnosť voči rannej a večernej modlitbe, za zanedbávanie účasti na nedeľnej svatej omši, za ľahostajnosť voči sviatosti zmierenia a svatému prijímmaniu aspoň vo veľkonočnom období. Sú to znaky ťažkej anémie náboženského života, znaky pozvoľného umierania. Stačí jedna vážnejšia kríza a nebude síl prekonať ju. Dojde k rozpadu rodiny a o povstaní z tohto pádu nebude ani reči. Pane Ježišu, uzdrav naše rodiny z anémie náboženského života.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Chudoba. Všetko je čoraz drahšie, zdá sa, že je čoraz ťažšie chudobnej rodine viesť život hodný človeka. Pane, dávaš všetko, dokonca aj svoje šaty. Prosíme ťa o pochopenie veľkej pravdy, že materiálna chudoba je príležitosťou k hľadaniu duchovného bohatstva. Nech ťažká ekonomická situácia mnohých súčasných rodín im pomože odhaliť hodnoty, ktoré nedokáže zničiť žiadna hospodárska kríza.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, pribíjajú ťa na kríž. Prijmi naše prosby za rodiny, ktorých sa dotýka utrpenie. Stáva sa, že všetci v dome sú chorí, že choroba je vážna a najbližší stoja bezradne pri ložku bolesti. Možeme sa stretnúť s domami, ktoré sa zmenili na nemocnicu. Nauč nás, Pane, hodnotiť utrpenie mierou tvojho kríža. Tvojím krížom musíme merať hĺbku, šírku a dĺžku tajomstva utrpenia. Ak to urobíme, odhalíme, že sú to rozmery nie utrpenia, ale skutočnej lásky. Daj silu prijať utrpenie, ktoré sa dotýka našich rodín.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, tvoja Matka stála vedľa kríža, a do konca bola s tebou. Spolu ste prežívali ťažký moment rozlúčky. Možno, keď videla, ako veľmi už hodiny trpíš, prosila nebeského Otca, aby ukončil tieto muky. Pri zastavení tvojej smrti ťa prosíme o zrelosť pri rozlúčke s našimi blízkymi, o schopnosť pomáhať im v duchu evanjelia prekročiť prah smrti. Smrť v rodine je slávnostnou chvíľou, v ktorej jeden z jej členov prechádza do Otcovho domu. Pane, daj nám všekým milosť dobrej smrti a pomož nám hľadieť na smrť ako na hodinu milosti.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Matka plače nad telesnými pozostatkami svojho dieťaťa. Pozorujeme slzy jej bolesti, ale aj hrdosť matky na postoj Syna, ktorý dokonale vyplnil Otcovu voľu, ktorý miloval všetkých až do konca. Pane Ježišu, pozorujúc tvoju bolestnú Matku, myslíme na tie matky a otcov, ktorí vo svojom živote stáli nad telesnými pzostatkami svojho dieťaťa, ktoré zabili vlastným rozhodnutím. Daj, aby z ich očí tiekli slzy bolesti a utrpenia. To oni nedovolili dieťaťu urobiť nič dobrého, neumožnili mu vyplniť tvoju voľu na zemi. Odpusť, Pane, hriechy rodičov, ktorí krvou vlastných detí poškvrnili svoje srdce.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Nejde tu o rodinné hroby, nejde o to, aby sme sa stretli so svojimi blízkymi truhla pri truhle. Ide o rodinné zmŕtvychvstanie. Nejde o vence, kvety a sviečky, ale o modlitby a obety, o tie hodnoty, ktoré rozhodujú o podiele na slávnom zmŕtvychvstaní Vykupiteľa. Pane, ty si vstal z hrobu, prosíme ťa, daj, aby nikto z členov našich rodín nebol raz vylúčený zo slávneho zmŕtvychvstania. Dovoľ nám v rodinnom kruhu stretnúť sa v dome tvojho Otca.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem(e) túto pobožnosť krížovej cesty. Chcem(e) sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chcem(e) si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci. Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, žeby tvoja svätá krv bola za mňa(nás) vyliata zbytočne a žeby cena tvojej smrti bola pre mňa(nás) stratená. Ty ma(nás) spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries ma(nás) k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chcem chváliť a velebiť na veky vekov.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.