Krížová cesta

Krížová cesta za duše v očistci

Krížová cesta za duše v očistci

Úvodná modlitba

Táto pobožnosť krížovej cesty je spomienkou na bolestnú cestu Ježiša Krista, ktorý pre lásku k nám s krížom na pleciach kráčal v ústrety smrti na Kalváriu. Túto pobožnosť máme vykonávať so všetkou úctou. Treba mať na pamäti, že sprevádzame nášho Spasiteľa svojimi slzami, aby sme mu tak vyjadrili svoju účasť a vďaku. Pane môj, Ježišu Kriste, ty si išiel zomrieť za mňa s toľkou láskou, a ja som sa ti toľkokrát otočil chrbtom. Teraz ťa však chcem milovať z celej duše, a preto z celého srdca ľutujem, že som ťa urazil. Odpusť mi, a dovoľ mi sprevádzať ťa na tejto ceste. Milovaný môj Ježišu, išiel si na smrť z lásky ku mne; aj ja chcem kráčať s tebou na smrť z lásky k tebe. Ježiš môj, chcem žiť a zomierať zjednotený s tebou. Teraz i vždy i na veky vekov.

R. Amen.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o Ježišovi Kristovi, ktorého zbičovali a korunovali tŕňovou korunou, a potom ho Pilát nespravodlivo odsúdil na smrť ukrižovaním. Drahý môj Ježišu, to nie Pilát, ale moje hriechy ťa odsúdili na smrť. Pre zásluhy tejto krížovej cesty ťa prosím, aby si moju dušu sprevádzal na ceste do večnosti. Prijmem všetko, čo je milé tebe.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako Ježiš kráčal po tejto ceste s krížom na pleciach, a myslel pritom na teba. Za teba obetoval Bohu Otcovi smrť, ktorú išiel podstúpiť. Môj najdrahší Ježišu, prijímam všetky kríže, ktoré si mi predurčil až do smrti. Pre zásluhy utrpenia, ktoré si podstúpil pri nesení kríža ťa prosím, aby si mi pomohol s trpezlivosťou a odovzdanosťou znášať ten môj.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tomto prvom páde Ježiša Krista pod krížom. Celé telo mal doráňané od bičovania. Utrpel veľkú stratu krvi, takže bol tak slabý, že sotva vládal kráčať. Okrem toho musel na pleciach niesť ťažký kríž, vojaci ho sácali, a tak na tejto ceste viackrát padol. Môj najdrahší Ježišu, nesužovala ťa ťarcha kríža, ale ťarcha mojich hriechov. Pre zásluhy tohto prvého pádu ma osloboď od upadnutia do smrteľného hriechu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o stretnutí Syna s Matkou na tejto ceste. Ježiš a Mária sa na seba pozreli, a ich ohľady boli ako šípy zraňujúce ich milujúce srdcia. Môj najdrahší Ježišu, pre bolesť, ktorú si cítil pri tomto stretnutí, udeľ mi milosť hlboko si ctiť tvoju svätú matku. A teba, moja bolestná Kráľovná, prosím, aby si mi vyprosila neustálu a láskyplnú spomienku na utrpenie tvojho Syna.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako Židia z obavy, že vysilený Ježiš môže každú chvíľu zomrieť, a oni ho neuvidia zomierať potupnou smrťou na kríži, donútili Šimona Cyrénskeho, aby pomáhal Pánovi niesť kríž. Môj najdrahší Ježišu, nechcem sa zdráhať ako Šimon, ale prijímam a objímam kríž. Prijímam najmä smrť, ktorá mi je určená so všetkými trápeniami, čo ju budú sprevádzať. Spájam svoju smrť s tvojou, a obetujem ti ju.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj, ako svätá žena Veronika uvidela utrápeného Ježiša s tvárou zmáčanou potom a krvou, a podala mu šatku. Náš Pán si ňou utrel tvár a zanechal na nej svoju svätú podobizeň. Môj najdrahší Ježišu, tvoja tvár bola predtým pekná, ale na tejto ceste stratila svoju krásu. Znetvorili ju rany a krv. Aj moja duša bola pekná, keď pri krste dostala tvoju milosť. Ja som ju však znetvoril svojimi hriechmi. Jedine ty, môj Spasiteľu, jej môžeš prinavrátiť pôvodnú krásu. Urob to...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o druhom Ježišovom páde pod krížom, pri ktorom sa ubolenému Ježišovi obnovili všetky rany - na jeho hlave i na všetkých ostatných častiach jeho svätého tela. Môj najpokornejší Ježišu, koľkokrát si mi odpustil, a ja som znovu padol a urazil ťa. Pre zásluhy tohto ďalšieho pádu pomôž mi vytrvať v stave tvoje milosti až do smrti. Daj, aby som sa vo všetkých pokušeniach odovzdal do tvojich rúk.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako ženy, ktoré uvideli doráňaného a krvácajúceho Ježiša, plakali od ľútosti. Ježiš im však povedal: „Neplačte nado mnou, ale nad svojimi deťmi.“ Môj trpiaci Ježišu, plačem nad urážkami, ktorými som sa proti tebe previnil; pre utrpenie, ktoré si musel kvôli mne podstúpiť, ale najviac pre nelásku, ktorú som prejavil tebe, ktorý ma tak miluješ. Daj aby som ťa vždy viac a viac miloval.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o treťom Ježišovom páde. Ježiš bol nevýslovne vyčerpaný, a jeho mučitelia nevýslovne krutí, keď ho poháňali do kroku, hoci ledva stál na nohách. Strhaný môj Ježišu, pre zásluhy múk, ktoré si vytrpel cestou na Kalváriu, daj mi dostatok síl premôcť všetky ľudské ohľady a všetky svoje zlé sklony, ktoré ma v minulosti viedli k tomu, že som pohrdol tvojím priateľstvom.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako z Ježiša jeho kati surovo strhli odev. Šaty mal prilepené ku krvavým ranám po bičovaní, a tie sa mu pri zobliekaní znovu otvorili. Precíť bolesť svojho Pána... Môj nevinný Ježišu, pre zásluhy bolestí, ktoré si cítil pri obnažovaní, pomôž mi vyzliecť sa z naviazaností na veci tohto sveta, aby som všetku svoju lásku venoval tebe, ktorý si lásky najhodnejší.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako Ježiša zvalili na kríž, ako rozpäl ruky a ponúkol večnému Otcovi obetu svojho života pre našu spásu. Jeho mučitelia ho pribili ku krížu, ktorý potom vztýčili a nechali Ježiša na tomto hanebnom popravisku zomierať od bolesti. Môj ponížený Ježišu, pribi moje srdce k svojim nohám, aby som tam zostal navždy, miloval ťa a nikdy viac ťa neopustil. Chcem ťa milovať viac než seba samého...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako tvoj Ježiš po troch hodinách agónie na kríži strýznený bolesťou napokon naklonil hlavu, odovzdal ducha a zomrel. Môj mŕtvy Ježišu, s láskou bozkávam ten kríž, na ktorom si pre mňa zomrel. Pre svoje hriechy som si zaslúžil zomrieť ťažkou smrťou ja, ale tvoja smrť je mojou nádejou. Pre zásluhy tvojej smrti mi dožič tej milosti – zomrieť pri tvojich nohách, blčiac láskou k tebe. Tebe odovzdávam svoju dušu.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj, ako dvaja učeníci, Jozef Arimatejský a Nikodém, sňali mŕtveho Pána z kríža a zložili ho do náručia jeho utrápenej matky, ktorá si ho s láskou privinula k srdcu. Ó, bolestná Matka, pre lásku k tvojmu Synovi ma prijmi za svojho sluhu a oroduj za mňa u neho. A ty, Spasiteľ môj, ktorý si za mňa zomrel, pomôž mi zo srdca vyhnať všetky city, ktoré nie sú určené tebe, aby som túžil len po tebe a po ničom inom.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Rozjímaj o tom, ako učeníci niesli mŕtveho Ježiša k hrobu. Sprevádzala ich jeho svätá Matka, ktorá ho vlastnoručne uložila do hrobu. Potom hrob uzavreli a všetci odišli. Môj pochovaný Ježišu, bozkávam kameň, ktorým bol uzavretý tvoj hrob. O tri dni si však vstal z mŕtvych. Pre tvoje zmŕtvychvstanie ťa prosím, aby si ma vzkriesil v posledný deň - k sláve, aby som bol navždy spojený s tebou v nebi a naveky ťa chválil a miloval.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Drahý Vykupiteľ, v tvojich ranách a doráňanom tele vidíme ako cez clonu ušľachtilú lásku, ktorú voči nám prechovávaš. Pozri na nás, ako si kedysi hľadel na ľudí z kríža, keď si za nás zomieral; pozri na nás, osvieť nás a pritiahni naše srdcia k tebe, aby odo dnes len teba milovali. Nedovoľ, aby sme niekedy zabudli na tvoju obetu. Sľúbil si, že keď budeš vyzdvihnutý na kríž, pritiahneš k sebe všetky srdcia. Tu sú naše srdcia dojaté tvojou smrťou a zaľúbené do teba. Už nechceme viac odolávať tvojmu volaniu. Ty si za nás zomrel - my túžime zomrieť pre teba; a ak zostaneme na žive - chceme žiť pre teba. Tak nech sa stane.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.