Krížová cesta

Krížová cesta so sv. Jánom Mária Vianey

Sv. Ján Mária Vianney

Úvodná modlitba

Chceme sa teraz spoločne s mladými pomodliť modlitbu krížovej cesty a vhĺbiť sa pritom do slov svätého farára z Arsu. On hovorieval: „Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa samotná slama zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“ Odpustky spojené s touto krížovou cestou chceme získať pre seba, pre spásu svojich duší a ponúkané milosti chceme vyprosovať pre všetkých, ktorých si v srdci nosíme. Tak teda vykročme spolu na Golgotu.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš je odsúdený. Hoci sme mladí, no poznáme už tento pocit. Aj nás neraz niekto za niečo posúdil, ba i odsúdil. Je to nepríjemné a ťažké. A ako ťažko sa odpúšťa… No chceme sa naučiť prijímať s trpezlivosťou i krivdu a využiť ju pre svoj vnútorný rast. Sv. farár z Arsu nás povzbudzuje: „Trpieť s láskou znamená už netrpieť.“

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Keď raz sv. Ján Mária Vianney niesol v procesii dve hodiny monštranciu, niekto sa ho opýtal, či nie je unavený, on však odpovedal: „Prečo by som mal byť unavený? Ten, ktorého som niesol, nesie v živote aj mňa.“ Arský farár s takouto láskou niesol monštranciu, ale aj svoje denné kríže. Bolo to preňho samozrejmé, lebo sa spoliehal na Boha a jeho pomoc, nie na seba a svoje sily. My sa však stretávame s inými názormi. Reklamy nám núkajú stále lepšie a vraj dokonalejšie výrobky, stále nové zážitky, nové výhody. A my zabúdame žiť realitu. Utekáme pred problémami, keď nám niečo nejde, nesnažíme sa to riešiť, ale hneď prelietame k niečomu inému, novšiemu, modernejšiemu. Vôbec nehľadáme Božiu pomoc, plne sa spoliehame len na svoje sily, svoj mobil a svoje eurá. Ježišu, nauč nás počítať vo svojom živote s tebou. Nauč nás dávať Ťa na prvé miesto v živote.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Raz prišiel k arskému farárovi kňaz so sťažnosťou, že sa mu vo farnosti nedarí a jeho práca neprináša ovocie. Svätec mu povedal: „Kázali ste im, modlili ste sa… Ale postili ste sa? Spali ste na holej zemi? Pretože ste nič také nerobili, nemáte právo sa sťažovať.“ To sú pre nás mladých prisilné slová. My berieme Boha ako automat. Vhodíme Otčenáš, vyskočí jednotka z fyziky, vhodíme almužnu, vybehne dobrá známosť s vysnívanou osobou. A keď to tak nefunguje, tak po automate búchame, možno i kopeme a potom sa urazene od Boha obrátime. Ale sv. farár z Arsu nás vedie k tomu, že ak chceme niečo vyprosiť, musíme k modlitbe pridať obety a pôsty. Máme už za sebou prvé pády v rôznych oblastiach života. Pane, pomôž nám z tej zeme vstať a raziť si cestu do budúcnosti zbraňami lásky, modlitby a pôstu, aj keď nám to padne veľmi ťažko.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Keď sa raz Ján Mária Vianney, ešte ako dieťa vracal po celodennej námahe domov z poľa, celý unavený rozhodol sa vziať si na druhý deň so sebou sošku Panny Márie. Pri kosení či oraní si ju postavil ďalej pred seba. Upierajúc oči na sošku, dodával si odvahy, modlil sa a pracoval. Keď prišiel až k soške, postavil ju opäť ďalej, a tak to robil, až kým neskončil svoju prácu, ktorú v ten deň skončil skôr ako jeho starší brat. Takto ho posilňovala modlitba pri každej práci. Pre Jána Vianneya bola posilou Panna Mária. Rovnako i pre Ježiša bolo posilou stretnutie s Matkou. My sme vo veku, kedy sa búrime proti autorite, nerešpektujeme svojich rodičov, zdajú sa nám staromódni, spiatočnícki. A v tejto chvíli si uvedomujeme, že asi nebude chyba len v nich.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Sv. Ján Mária Vianney v jednej zo svojich kázní povedal: „Ak budete žiť v hriešnych závislostiach dlhú dobu, nebudete sa môcť z tohto stavu vymaniť vlastnými silami, pretože tu je nevyhnutná osobitná Božia pomoc. Tú si však vôbec nezaslúžite, keďže pohŕdate milosťami dobrotivého Stvoriteľa. Dedičnému hriechu sa nedá vyhnúť, no pred všednými hriechmi sa môžeme chrániť. Ak sa ich dopustíme, dokážeme ich zanechať len s pomocou Božej milosti. Bez Božej pomoci sa človek stráca v temnotách, ktoré spôsobuje v duši hriech. Iba Božia milosť môže naplniť naše srdce veľkým odporom voči hriechu.“ Z týchto slov je nám jasné, že bez Božej pomoci sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Boh sám chce byť takým Šimonom v našom živote, on sám nám chce pomôcť niesť svoj každodenný kríž. Je len na nás, či mu to dovolíme aj v tejto dobe, kedy nám média mnohé hriechy ukazujú ako samozrejmosť

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Raz sa opýtal svätý arský farár sedliaka, ktorý pravidelne, keď sa vracal domov z poľa, išiel si kľaknúť k svätostánku, kde zotrvával dlhšiu dobu, že čo tu denne robí. Dostalo sa mu odpovede: „Dívam sa na dobrého Boha a on sa pozerá na mňa.“ Tento nevzdelaný sedliak pochopil to najdôležitejšie. Chodil do chrámu, aby sa díval na Boha a ani si neuvedomoval, že to je už druh hlbšej modlitby, pri ktorej netreba slová a zasahuje naše vnútro. Podobne, ako keď sme v lete na slnku. My nemusíme slnku nič hovoriť a ono nás i tak opáli. Kiežby čím viacerí z nás pochopili, aká sila vychádza z Bohostánku a zasahuje naše srdcia. Potom by sme sa neskrývali na schodoch či za kostolom, ale snažili by sme sa ísť čo najbližšie k Bohostánku, aby nás Boh prežiaril a zanechal v našom srdci odtlačok svojej lásky tak, ako zanechal odtlačok v šatke sv. Veroniky.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pri inej príležitosti sv. Ján Mária Vianney v kázni povedal: „Ak nechcete byť odsúdení, nemali by ste sa uspokojiť s jedinou spoveďou raz za rok, pretože keď budete žiť v hriechu, hrozí vám nebezpečenstvo, že v hriechu aj zomriete a budete zatratení. Pamätajte si, že ak sa zle a len zriedkavo spovedáte, nepolepšíte sa, nestanete sa opatrnejšími, a znovu sa vrátite k minulým hriechom.“ Sú to silné slová aj pre nás. Sme mladí a niekedy sa nám zdá, že až nesmrteľní. Vôbec nemyslíme na večnosť a neznášame, keď nás niekto týmito vecami straší. Veď my si chceme predsa užívať. Ale práve toto obdobie Pôstu je časom, kedy sa môžeme nad svojím životom zamyslieť. Často počujeme aj o náhlej smrti našich rovesníkov, ba i mladších. Teda ozaj treba byť pripravený. No záleží, len na nás, v akom stave bude naša duša pri odchode z tohto sveta. Či bude v hriechoch alebo z nich vstaneme vďaka dobrej sv. spovedi.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tak, ako Ježiš napomínal plačúce ženy, tak aj sv. Ján Mária Vianney často v kázňach povzbudzoval svojich veriacich: „Prečo cítite odpor k pokániu? Prečo neľutujete hriechy, ktoré ste spáchali? – Pretože sa nezamýšľate nad tým, akú ťažkú krivdu ste spôsobili Bohu ani nad tým, aké veľké nešťastie budete zakusovať po celú večnosť. Plakať a konať pokánie za hriechy musíme – v tomto alebo v budúcom živote. Vyberme si, čo je pre nás užitočnejšie. Je vždy lepšie konať skutky kajúcnosti tu a teraz, ako znášať tresty v budúcom živote. “ Pane, my nemáme radi napomenutia. Väčšinou sa nám zdá, že aj tak my sami vieme všetko najlepšie. Prosíme ťa, veď naše srdcia k ochote prijať v tichosti aj tie veci, ktorým vôbec nerozumieme.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš padol už tretíkrát. Padol pre naše opakované hriechy. Keby bolo v našom srdci viac skutočnej lásky a nie sebalásky, bolo by hneď menej hriechov v našom živote. Čím bol Ján Mária Vianney starší, tým častejšie opakoval, začínal i končil svoje príhovory slovami: „Deti moje, milujte dobrého Boha… Je taký dobrý… Veľmi ho milujte.“ Pane, daj nám do srdca úprimnú lásku k tebe a potom budeme správne milovať aj seba aj svojich blízkych.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pri tomto zastavení sa úplne vhĺbme do slov sv. Jána Viannea. Nič viac už k tomu dodať netreba: „Pekná ruža musí byť obklopená tŕňmi. A najkrajšia z čností – čistota – kvitne uprostred umŕtvovania. Musíme krotiť svoj zrak: odvracať ho od vecí, ktoré nás môžu privádzať na zlé myšlienky. Rovnako si máme umŕtvovať aj svoj sluch, teda vyhýbať sa nepotrebným rozhovorom, nemravným piesňam, počúvaniu vulgarizmov a osočovania. Nebuďme až natoľko zvedaví, aby sme museli vedieť o všetkom, čo hovoria a robia iní. Nuda privádza človeka k nepotrebným snom, ktoré ho odvádzajú od vážnych myšlienok. Namiesto toho, aby sme sa oddávali prázdnemu snívaniu, myslime často na posledné veci, na Kristovo umučenie a smrť.“ Pane, daruj nám čisté srdce, ale pomôž nám ho takým i zachovať.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiša pribili na kríž nielen ruky vojakov pred 2000 rokmi, ale denne ho nanovo pribíjame i my svojimi hriechmi. Zvlášť tými ťažkými, smrteľnými. Patrón kňazov sv. Ján Vianney nám k tomu hovorí: „Keby som sa opýtal nejakého dieťaťa, akého hriechu sa dopúšťa kresťan – katolík, keď zanedbáva veľkonočnú spoveď, odpovedalo by mi: Pácha smrteľný hriech. A na ďalšiu otázku, koľko smrteľných hriechov treba spáchať, aby sme boli zatratení, mi odpovie: Stačí spáchať iba jeden ťažký hriech a zomrieť v ňom bez pokánia. A čo na to poviete vy? Vykonali ste si veľkonočnú spoveď? Odpoviete: Nie. Ak vás teda v tomto stave duše prekvapí smrť, budete zatratení.“ Pane, pomôž nám častejšie chodievať na sv. spoveď a to nielen z donútenia alebo zo zvyku, ale zo skutočnej túžby po poriadku vo vlastnej duši. O svoje telo sa tak vzorne staráme, veľmi nám záleží na účese, oblečení, dievčatám na make-upe. Daj, nech nám rovnako tak záleží i na vlastnej duši.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiš zomiera. Sme mladí a nie celkom vieme prežiť smrť iného. A ani akosi nerozumieme tomu, keď niekto prináša za iného obetu. V reklamách a telenovelách sa o tom nič nehovorí a iné názory nás väčšinou nezaujímajú. No v tejto chvíli sa nás predsa dotýka skutočnosť, že Ježiš aj za nás, za mňa osobne umiera, prináša obetu svojho života. Ježišu, vďaka. Naučme sa obetovať Bohu, všetko, čo máme, ba i svoje slabé stránky. Arský farár nám radí: „Obetujte pokušenia za obrátenie hriešnikov. To diabla nahnevá a zaženie na útek. Pokušenie sa obráti proti nemu a nechá vás na pokoji.“

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Matka Mária drží v náručí svojho mŕtveho Syna. Pri pohľade na bezmocnú mŕtvolu nestráca nádej, že On vstane z mŕtvych. Učme sa od Márii tejto viere, tejto dôvere. Práve ju chceme prosiť o pomoc pre náš každodenný život. Ju chceme prosiť, aby sa modlila aj v tejto chvíli s nami a oddialila od nás roztržitosť, o ktorej sv. Ján Mária Vianney výstižne povedal: „Muchy nesadajú na vriacu vodu, padajú len do studenej alebo vlažnej.“ Keď aj v našom srdci bude skutočne vrieť láska k Bohu, potom sa nemusíme báť, že by nás otravovali nejaké muchy roztržitosti.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Mŕtve telo Ježiša kladú do hrobu. Toto je posledné zastavenie krížovej cesty a mnohí z nás tak naozaj žijú, ako keby toto bol koniec – teda Boh je mŕtvy a my ho nemusíme brať na vedomie. No zabúdame na najväčšiu udalosť celých dejín: On vstal zmŕtvych! Naozaj vstal! Je živým Bohom, aj v tejto chvíli tu prítomným. Arský farár sa počas svojich kázní často obracal k Bohostánku a so zápalom zdôrazňoval: „On je tam.“

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem(e) túto pobožnosť krížovej cesty. Chcem(e) sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chcem(e) si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci. Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, žeby tvoja svätá krv bola za mňa(nás) vyliata zbytočne a žeby cena tvojej smrti bola pre mňa(nás) stratená. Ty ma(nás) spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries ma(nás) k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chcem chváliť a velebiť na veky vekov.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.