Krížová cesta

Krížová cesta so sv. Františkom s Asisi

Sv. František

Úvodná modlitba

Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu a vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Adorámus te, (sanctíssime) Dómine Jesu Christe, - hic et ad omnes ecclésias tuas, - que sunt in toto mundo et benedícimus tibi, - quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum. Modlitba svätého Františka pred krížom Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie Pane, aby som plnil tvoj svätý a pravdivý príkaz.

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa; ako baránka ho viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (Iz 53,7) Blahoslavený sluha, ktorý znáša napomenutie, obvinenie i pokarhanie od iného tak trpezlivo, ako keby bolo od neho samého. Blahoslavený sluha, ktorý pokarhanie vďačne prijme, úctivo vypočuje, pokorne uzná a rád sa napraví. Blahoslavený sluha, ktorý sa nezačne hneď vyhovárať, ale hanbu i pokarhanie za hriech pokorne znáša, aj keď sa neprevinil
Modlime sa:
Všemohúci Bože, pretože sme slabí a často klesáme, prosíme ťa, nech nás posilňuje umučenie tvojho milovaného Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje ( Jn 12,26). „František ... vymieňaj to, čo si telesne a márnivo miloval, za duchovné. Prijmi horké ako sladké. Ak ma chceš poznať, pohŕdaj sebou; a budeš mať zaľúbenie v tom, čo ti poviem, i keď poriadok hodnôt bude v porovnaní s predchádzajúcim opačný.“ (2Cel 9)
Modlime sa:
Milosrdný Bože, vo svojej otcovskej láske prikazuješ nám telesné umŕtvovanie ako duchovný liek; prosíme ťa, pomáhaj nám chrániť sa každého hriechu a verne zachovávať tvoje prikázania. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou (® Ž 22,8). (František, plný milosti Ducha Svätého, povedal bratom) „Neboj sa malé stádo, ale dôveruj v Pána ... nájdete veriacich miernych, pokorných a prívetivých, ktorí vás príjmu s radosťou a láskou. Nájdete však aj takých, ktorí neveria, pyšných a rúhajúcich sa, ktorí vám na vaše slová odpovedia urážkami. Znášajte to všetko trpezlivo a pokorne.“
Modlime sa:
Pane a Bože nás, ustavične nás sprevádzaj svojou milosťou a poskytuj nám svoju pomoc, aby sme oddane zotrvali v tvojej svätej službe. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Na zemi sedeli a zamĺkli sionské dcéry i starci. Na hlavu sypali si popol, odiali si vrecoviny; k zemi si ovesili hlavy panny Jeruzalema (® Nár 2,10) Všimni si, človeče, aké vznešené postavenie ti určil Pán Boh ... a všetky stvorenia, čo sú pod nebom, svojím spôsobom slúžia a poslúchajú svojho Stvoriteľa lepšie ako ty. A neukrižovali ho zlí duchovia, lež si ho ukrižoval ty spolu a s nimi a doteraz ho križuješ svojou záľubou v nerestiach a hriechoch ...
Modlime sa:
Prosíme ťa, milosrdný Bože, odpusť nám naše viny, a keďže sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, zachráň nás na orodovanie Rodičky tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž Ako vychádzali stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž . ... prinášajme ovocie hodné pokánia. A milujme blížnych ako seba. A ak ich niekto nechce milovať ako seba, aspoň nech im nespôsobuje zlo, ale nech im koná dobro
Modlime sa:
Všemohúci Bože, prosíme ťa, vnukaj nám správne myšlienky a predsavzatia a daj nám ochotu, podľa nich aj konať; a pretože nemôžeme jestvovať bez teba, pomáhaj nám žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Veronika podáva Pánovi Ježišovi ručník Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu Blahoslavený sluha, ktorý dokáže tak milovať svojho chorého brata, čo sa mu nevládze odvďačiť, ako zdravého, ktorý sa mu odvďačiť môže
Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, útecha zarmútených a posila trpiacich, vypočuj prosby tých, čo ťa vzývajú vo svojich súženiach a poteš ich v každej núdzi svojou láskavou pomocou. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Moje kosti sú v noci naskrz zdrvené a moje žily spánku nemajú ... ba do blata ma ešte uvrhol, že rovný som ja prachu, popolu. Keď kričím, neodpovedáš, hoc vzpriamil som sa, mňa si nevšímaš. Nik sa nemá považovať za Božieho služobníka, kým neprešiel víťazne cez pokušenia a trápenia. Prekonané pokušenie je sťaby prsteňom, ktorým sa Pán s dušou svojho služobníka zasnubuje. Mnohí si zakladajú na mnohoročných zásluhách a radujú sa z toho, že nemuseli prestáť žiadne pokušenia. Nech však vedia: Pán berie do úvahy ich slabosť, že by už pred pokušením strachom padli. Kde nebolo treba ťažko bojovať, tam niet dokonalých čností.
Modlime sa:
Dobrotivý Bože, ty liečiš naše slabosti svojou milosťou a už teraz nám dávaš účasť na svojom živote; prosíme ťa, riaď naše kroky na pozemskej púti a priveď nás do svetla, v ktorom večne prebývaš. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim Obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, naplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi ... lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“ ... Kvôli tomu, čo dokáže i hriešnik, nesmie si nikto lichotiť. Hriešnik sa dokáže postiť, modliť sa, plakať, vlastné telo trestať, ale nedokáže zostať svojmu Pánovi verný ... najväčším nepriateľom človeka je jeho telo: nedokáže si spomenúť na nič, čo by malo ľutovať; nedokáže predvídať, čoho by sa malo vystríhať, aby žilo verne v Božej bázni; túži len po jedinom: zneužiť prítomnosť ...
Modlime sa:
Milosrdný Bože, vo svojej nevýslovnej láske nás zahrňuješ hojným požehnaním; prosíme ťa, pomáhaj nám zanechať hriešne návyky a začať čnostný život, aby sme sa pripravili na slávu nebeského kráľovstva. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

... spravodlivý vstane, hoc by padol sedem ráz, zločinci sa však pohrúžia v nešťastí. (František) Aby sa pohŕdaniu vystavoval a dával iným príklad, priznával sa otvorene a pravdivo, v čom schybil; nehanbil sa, ani v kázni, priznať sa pred všetkými ľuďmi k týmto chybám. Dokonca i vtedy ak si o niekom čosi nesprávneho len myslel, alebo mu snáď vykĺzlo prudšie slovo. Hneď vyznal svoj hriech tomu, ktorého mylne posudzoval alebo niečo o ňom povedal a prosil za odpustenie.
Modlime sa:
Milosrdný Bože, ty odmeňuješ spravodlivých za ich zásluhy a hriešnikom odpúšťaš pre ich pokánie; vrúcne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami a pomôž nám, aby sme pokorne vyznali svoje hriechy a tak dosiahli tvoje odpustenie. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie – Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Mnohokrát (František) hovorieval: „V takej miere v akej sa bratia odvrátia od chudoby, odvráti sa od nich aj svet ... ak objímu chudobu, moju pani, bude ich svet živiť, pretože sú svetu daní ku spáse.“ A znova: „ Medzi svetom a bratmi je zmluva: oni sú povinní dávať svetu dobrý príklad a svet je povinný poskytnúť im, čo potrebujú; ak sa však bratia zmluve spreneveria a dobrý príklad nebudú dávať, postihne ich spravodlivý trest a svet stiahne svoju ruku späť.
Modlime sa:
Láskavý Otče, zhliadni na svoju rodinu a pomáhaj nám, aby sme sa striedmym užívaním hmotných vecí zbavovali sebectva a zahoreli vrúcnou túžbou po tebe. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava ... potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Pretože bol Boží muž (František) telom i duchom pribitý na kríž, pozdvihoval ho plameň serafínskej lásky k Bohu a žíznil s Ukrižovaným – po spáse všetkých, ktorí majú byť vykúpení ... ako druhý anjel, ktorý prichádza od východu slnka, túžil zapáliť srdcia Božích služobníkov, božským plameňom (lásky), ich kroky riadiť na cestu pokoja a poznačiť ich znamením živého Boha na čele ...
Modlime sa:
Láskavý Otče, ty si poslal na svet svojho milovaného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí; daj prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie – Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. ... za toho, ktorý pre nás tak veľa znášal, toľko dobrého urobil a v budúcnosti urobí, nech všetko tvorstvo na nebi, na zemi, v mori a v priepastiach vzdáva Bohu chválu, česť a dobrorečenie, lebo on je naša udatnosť a sila, len on je dobrý, len on je najvyšší, len on je všemohúci, hodný obdivu a slávy, len on jediný je svätý, hodný chvály a veleby na nekonečné veky vekov. Amen.
Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži; láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení, a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Duše spravodlivých sú v rukách Božích, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie sa posudzoval ich odchod, za skazu ich poberanie od nás. Oni sú však v pokoji. Veľké veci sme sľúbili, väčšie sú nám však prisľúbené – zachovávajme tieto a túžme po tamtých. Rozkoš je krátka trest večný; utrpenie nepatrné sláva nekonečná; mnoho je povolaných, málo vyvolených ale všetkým sa dostane odplaty...
Modlime sa:
Dobrotivý Bože, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie – Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. Najmä rehoľníci, ktorí sa zriekli sveta, sú viazaní konať viac a väčších skutkov, ale tamtie nezanedbávať. Musíme mať v nenávisti svoje telá s (ich) neresťami a hriechmi, lebo Pán v evanjeliu hovorí: všetky zlá, neresti a hriechy vychádzajú zo srdca.
Modlime sa:
Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
R. Amen.

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Záverečná modlitba

Milosrdný Bože, uznávame, že sme zhrešili; preto ťa prosíme, zhliadni na našu pokoru a zľutuj sa nad nami, odpusť nám viny a obdaruj nás svojím pokojom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš... Zdravás, Mária...Sláva Otcu..
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.